WE OFFER FREE* WORLDWIDE SHIPPING.

Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Definities
Artikel 2 – Bedrijfsgegevens NOYA NOIR
Artikel 3 – Toepasselijkheid
Artikel 4 – Aanbod
Artikel 5 – Overeenkomst
Artikel 6 – Herroepingsrecht
Artikel 7 – Annuleringskosten
Artikel 8 – Uitsluiting Herroepingsrecht
Artikel 9 – Prijzen
Artikel 10 – Conformiteit en garantie
Artikel 11 – Levering en uitvoering
Artikel 12 – Langdurige transacties: duur en beëindiging
Artikel 13 – Betalingen
Artikel 14 – Klachten
Artikel 15 – Geschillen

 

ARTIKEL 1 – DEFINITIES

In deze algemene voorwaarden zijn de volgende definities van toepassing:

 1. Ondernemer:een natuurlijk persoon of juridische entiteit die producten op afstand aanbiedt aan klanten. In deze algemene voorwaarden is de ondernemer NOYA NOIR.
 2. Klant:een natuurlijk persoon die niet handelt namens een beroep of bedrijf en die een overeenkomst op afstand aangaat met NOYA NOIR.
 3. Overeenkomst op afstand:een overeenkomst gebaseerd op een bedrijfsmatig georganiseerd systeem voor verkoop op afstand van producten en diensten, inclusief het sluiten van een overeenkomst door middel van een of meer technieken voor communicatie op afstand.
 4. Techniek voor communicatie op afstand:een techniek die gebruikt kan worden om een overeenkomst te sluiten zonder dat de klant en NOYA NOIR samenkomen op dezelfde plek op hetzelfde tijdstip.
 5. Bedenktijd:de termijn waarin de klant zijn herroepingsrecht kan uitoefenen.
 6. Herroepingsrecht:de mogelijkheid voor de klant om de overeenkomst op afstand te beëindigen binnen de bedenktijd.
 7. Dag:een kalenderdag.
 8. Langdurige transactie:een overeenkomst op afstand voor een serie van producten en diensten waarvan de bezorgverplichtingen en de aankopen verspreid zijn over een langere periode.
 9. Duurzaam medium:elk instrument waarmee de ontvanger of NOYA NOIR informatie kan opslaan, persoonlijk aan hen geadresseerd op een wijze die voor toekomstig gebruik geschikt is, passend bij het doel van de informatie  en die ervoor zorgt dat de opgeslagen informatie onveranderd hergebruikt kan worden.

 

ARTIKEL 2 – BEDRIJFSGEGEVENS NOYA NOIR

NOYA NOIR
Groeneweg 12
5401 AB Uden
Nederland
E-mailadres: [email protected]
KVK: 65794141
BTW-nummer: 856262316B01

 

ARTIKEL 3 – TOEPASSELIJKHEID
 1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van NOYA NOIR en op elke rechtsgeldige overeenkomst op afstand tussen NOYA NOIR en de klant.
 2. Voordat de overeenkomst op afstand wordt gesloten, worden deze algemenevoorwaarden beschikbaar gesteld aan de klant. De algemene voorwaarden zijn te vinden op de website van NOYA NOIR en worden op verzoek van de klant aan de klant toegezonden zonder enige kosten.
 3. Als de overeenkomst op afstand elektronisch is overeengekomen, worden onverminderd voorgaand lid van dit artikel voorafgaand aan het sluiten van de overeenkomst van opdracht de algemene voorwaarden elektronisch kenbaar gemaakt aan de klant op een manier waarbij de algemene voorwaarden gemakkelijk door de klant kunnen worden opgeslagen op een duurzaam medium.
 4. Indien naast deze algemene voorwaarden aanvullende, specifieke voorwaarden van toepassing zijn op producten en diensten, dan zijn lid 2 en 3 van dit artikel overeenkomstig van toepassing. In geval van conflicterende voorwaarden zijn de voorwaarden welke het meest in het voordeel werken van de klant, van toepassing.

 

ARTIKEL 4 – AANBOD
 1. Indien een aanbod beperkt geldig is of andere specificaties heeft, wordt dit nadrukkelijk aan de klant gemeld.
 2. Het aanbod bevat een complete en accurate beschrijving van de aangeboden producten en diensten. De beschrijving is dusdanig gedetailleerd om een juiste klantbeoordeling te krijgen betreffende de producten en diensten.
 3. Elk aanbod bevat informatie waaruit blijkt welke rechten en plichten de klant heeft in relatie met het aanbod en wanneer het aanbod is geaccepteerd door de klant. Dit betreft specifiek:
 4. de prijs van het product en/of de dienst inclusief BTW;
 5. mogelijke verzendkosten;
 6. de manier waarop de overeenkomst is gesloten en de benodigde handtekeningen;
 7. hoe een beroep gedaan kan worden op het herroepingsrecht;
 8. betaalmethoden, levering en uitvoering van de overeenkomst;
 9. de termijn om het aanbod te accepteren waarin NOYA NOIR de gegeven prijs garandeert;
 10. eventueel aanvullende kosten voor communicatie op afstand, anders dan de algemene kosten voor communicatie;
 11. of de overeenkomst na uitvoering wordt bewaard en indien dit het geval is, waar de klant zijn overeenkomst terug kan vinden;
 12. de manier waarop de klant, voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst, de informatie door de klant verstrekt in kan zien en eventueel kan hergebruiken;
 13. de beroepsregels die van toepassing zijn op NOYA NOIR en op welke wijze deze door de klant geraadpleegd kunnen worden;
 14. de minimale duur van de aangegane overeenkomst op afstand in het geval van een langdurige transactie.

 

ARTIKEL 5 – OVEREENKOMST
 1. De overeenkomst is gesloten op het moment wanneer de klant het aanbod zoals genoemd in artikel 4 accepteert en aan de voorwaarden voldoet.
 2. Indien de klant het aanbod elektronisch accepteert, bevestigt NOYA NOIR onverwijld dat acceptatie van het aanbod is ontvangen. Zo lang NOYA NOIR acceptatie niet heeft bevestigd, kan de klant de overeenkomst niet beëindigen.
 3. Als de overeenkomst elektronisch tot stand is gekomen, neemt NOYA NOIR passende technische en organisatorische maatregelen om de elektronische data te beschermen en zorgt zij voor een veilige digitale omgeving. Indien de klant elektronisch kan betalen, treft NOYA NOIR beveiligingsmaatregelen om een veilige betaling te garanderen.
 4. NOYA NOIR kan binnen het wettelijk kader controleren of de klant al dan niet in staat is om de betalingsverplichtingen te voldoen. Daarnaast kan NOYA NOIR alle van belang zijnde feiten en factoren die nodig zijn om een rechtsgeldige overeenkomst op afstand aan te gaan, controleren. Indien NOYA NOIR op basis van onderzoek gegronde redenen heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, mag NOYA NOIR de bestelling en/of het verzoek weigeren dan wel aanvullende voorwaarden van toepassing verklaren op de overeenkomst.
 5. NOYA NOIR zal de volgende informatie in schrift dan wel op een manier waarbij de klant de mogelijkheid heeft de informatie op te slaan middels een duurzaam medium, bijvoegen aan de producten of diensten:
  1. de contactinformatie van NOYA NOIR zodat de klant in staat is eventueel klachten in te dienen;
  2. de voorwaarden en de manier waarop de klant zijn herroepingsrecht uit kan oefenen met daarbij een heldere uitleg over eventuele uitsluiting van het herroepingsrecht;
  3. informatie betreffende aftersales, garantie en services;
  4. de informatie zoals genoemd in artikel 4 lid 3, tenzij NOYA NOIR de informatie al heeft toegezonden voorafgaand aan de uitvoering van de overeenkomst;
  5. de vereisten voor beëindiging van de overeenkomst indien de overeenkomst is aangegaan voor een termijn van een jaar of langer of in geval van een overeenkomst voor onbepaalde tijd;
  6. Indien er sprake is van een langdurige overeenkomst is dit artikel alleen van toepassing op de eerste levering en indien de klant wenst de informatie opnieuw te ontvangen.

 

ARTIKEL 6 – HERROEPINGSRECHT

Voor het leveren van producten:

 1. Na het kopen van producten heeft de klant het recht om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van een geldige reden voor de duur van veertien dagen. De bedenktijd start op de dag waarop de klant het product ontvangt of waarop het product op een door de klant gekozen locatie wordt afgeleverd zoals met NOYA NOIR overeengekomen.
 2. Tijdens de bedenktijd dient de klant zorgvuldig met het product en de verpakking om te gaan. De klant mag het product alleen uit de verpakking halen en gebruiken zolang dit noodzakelijk is om een oordeel te vormen over het product. Indien de klant een beroep wenst te doen op het herroepingsrecht, dient hij het product met bijbehorende accessoires in originele staat en – indien mogelijk – in de originele verpakking terug te sturen naar NOYA NOIR. De retourzending dient voorzien te zijn van het retourformulier om verwerkt te kunnen worden.

Voor het leveren van diensten:

 1. Na het leveren van diensten heeft de klant het recht om de overeenkomst te herroepen zonder opgave van een geldige reden voor de duur van zeven dagen vanaf de dag waarop de overeenkomst van kracht is gegaan.
 2. Om het herroepingsrecht uit te oefenen dient de klant redelijke, duidelijke instructies te krijgen van NOYA NOIR ten tijde van het aanbod dan wel uiterlijk tijdens levering van de dienst en dient de klant deze instructies op te volgen.

 

ARTIKEL 7 – ANNULERINGSKOSTEN
 1. Indien de klant een beroep doet op het herroepingsrecht, betaalt de klant slechts de noodzakelijke kosten voor het retour zenden van het product.
 2. Indien de klant betaalt heeft voor het product of de dienst, zal NOYA NOIR dit bedrag zo spoedig mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na de retourzending terug betalen.

 

ARTIKEL 8 – UITSLUITING HERROEPINGSRECHT
 1. NOYA NOIR kan het herroepingsrecht uitsluiten voor zover hierin voorzien is in lid 2 en 3 van dit artikel. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is alleen mogelijk indien NOYA NOIR dit voorafgaand aan het aangaan van de overeenkomst duidelijk heeft vermeld.
 2. Het uitsluiten van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor producten:
  1. die ontworpen zijn door NOYA NOIR met inachtneming van gewenste specificaties van de klant;
  2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
  3. die niet kunnen worden geretourneerd vanwege de aard van het product;
  4. die snel bederven of verouderen;
  5. waarvan de prijs gebonden is aan fluctuatie van de financiële markt waarop NOYA NOIR geen invloed heeft;
  6. die dienen als persoonlijke nieuwsbrief of persoonlijk magazine;
  7. die audio of video opnames betreffen dan wel computer software waarvan de klant de zegel heeft gebroken.
 3. Uitsluiting van het herroepingsrecht is alleen mogelijk voor diensten:
  1. betreffende logies en huisvesting, transport, restaurants of het doorbrengen van vrije tijd op een betaalde datum dan wel gedurende een bepaalde periode;
  2. waarvan de levering al begonnen is als gevolg van nadrukkelijke toestemming van de klant nog voordat de bedenktijd verstreken is;
  3. betreffende weddenschappen en loterijen.

 

ARTIKEL 9 – PRIJZEN
 1. Tijdens de validatieperiode genoemd in het aanbod, mogen de prijzen van de aangeboden producten of diensten niet verhoogd worden als gevolg van veranderde BTW tarieven.
 2. Onverminderd voorgaand lid kan NOYA NOIR producten en diensten leveren met wisselende prijzen wanneer deze prijzen afhankelijk zijn van fluctuatie op de financiële markt waar NOYA NOIR geen invloed op heeft. Deze gebondenheid aan de fluctuaties en het feit dat genoemde prijzen richtprijzen zijn, zal genoemd worden in het aanbod.
 3. Verhoging van prijzen binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst is alleen toegestaan wanneer dit het gevolg is van wettelijke voorschriften en bepalingen.
 4. Verhoging van prijzen binnen drie maanden na het aangaan van de overeenkomst is alleen toegestaan indien NOYA NOIR dit heeft aangegeven en:
  1. dit het resultaat is van wettelijke voorschriften en bepalingen;
  2. de klant in staat is de overeenkomst te ontbinden vanaf de dag waarop de prijsverhoging in gaat.
 5. Alle prijzen genoemd in het aanbod zijn bedragen inclusief BTW.

 

ARTIKEL 10 – CONFORMITEIT EN GARANTIE
 1. NOYA NOIR verzekert dat de producten en diensten voldoen aan hetgeen gesteld in de overeenkomst, inclusief in de overeenkomst genoemde specificaties, redelijke vereisten, deugdelijkheid en bruikbaarheid met inachtneming van de op het moment van het aangaan van de overeenkomst geldende wet- en regelgeving.
 2. Een garantie verstrekt door NOYA NOIR, de fabrikant of importeur doet geen afbreuk aan de rechten en aanspraken die de klant op basis van de aangegane overeenkomst heeft tegen NOYA NOIR.

 

ARTIKEL 11 – LEVERING EN UITVOERING
 1. NOYA NOIR zal zowel de kwaliteit van het ontvangst en de uitvoering van bestellingen van producten als de kwaliteit van de uitvoering van diensten, te allen tijde waarborgen.
 2. Het adres dat de klant aan NOYA NOIR ter kennis heeft gegeven wordt beschouwd als het lever adres.
 3. Met inachtneming van hetgeen genoemd in artikel 4 van deze algemene voorwaarden, zal NOYA NOIR de overeenkomsten zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen dertig dagen uitvoeren tenzij anders overeengekomen. Indien de levering vertraagd is of een levering (deels) niet kan worden uitgevoerd, wordt de klant hiervan op de hoogte gesteld binnen dertig dagen na plaatsing van de bestelling. Indien dit het geval is heeft de klant het recht om de overeenkomst te beëindigen zonder enige kosten en heeft de klant recht op een eventuele compensatie.
 4. In het geval van beëindiging zoals genoemd in lid 3 van dit artikel, zal NOYA NOIR het door de klant betaalde bedrag zo snel mogelijk maar uiterlijk binnen dertig dagen na beëindiging terug betalen.
 5. Indien de levering van een besteld product niet mogelijk blijkt te zijn, zal NOYA NOIR een passend vervangend product aanbieden. Voorafgaand aan de levering zal op een heldere manier aan de klant gecommuniceerd worden dat er een vervangend product wordt geleverd. Het herroepingsrecht kan niet uitgesloten worden met betrekking tot vervangende producten. De kosten van eventuele retourkosten komen voor rekening van NOYA NOIR.
 6. Het risico op schade en/of zoek raken van producten komt voor rekening van NOYA NOIR tot het moment van levering op het door de klant aan NOYA NOIR vooraf aangegeven adres, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
 7. Indien de klant een beschadigd product ontvangt, dient de klant dit te rapporteren via e-mail binnen drie dagen na ontvangst. De klant kan mailen naar [email protected].

 

ARTIKEL 12 – LANGDURIGE TRANSACTIES: DUUR EN BEËINDIGING
 1. Langdurige transacties kunnen worden overeengekomen voor bepaalde of onbepaalde tijd, afhankelijk van de wensen van de klant en van NOYA NOIR.
 2. De klant kan de overeenkomst voor onbepaalde tijd die dagelijkse levering van producten (inclusief elektriciteit) en diensten omvat, op elk gewenst moment beëindigen met inachtneming van de van toepassing zijnde opzegtermijn van niet meer dan een maand.
 3. De klant kan de overeenkomst voor bepaalde tijd die dagelijkse levering van producten (inclusief elektriciteit) of diensten omvat, opzeggen aan het einde van de bepaalde periode met inachtneming van de van toepassing zijnde opzegtermijn van niet meer dan een maand.

 

ARTIKEL 13 – BETALINGEN
 1. Tenzij anders overeen gekomen, is de klant verplicht om binnen veertien dagen na levering van het product de betalingsverplichting te voldoen. In het geval van een overeenkomst voor het leveren van diensten is de klant verplicht om binnen veertien dagen na het aangaan van de overeenkomst de betalingsverplichting te voldoen.
 2. Wanneer producten verkocht worden aan klanten, mag er nooit een vooruitbetaling van meer dan 50% van de prijs opgenomen worden in de overeenkomst. Indien een vooruitbetaling in de overeenkomst is opgenomen, kan de klant geen rechten ontlenen aan de overeenkomst totdat het gehele overeengekomen bedrag is voldaan.
 3. De klant is verplicht om NOYA NOIR ervan op de hoogte te stellen indien er onjuistheden in de betaalgegevens staan.
 4. In het geval de klant verzuimt te betalen, heeft NOYA NOIR het recht om, binnen de wettelijke kaders, de kosten in rekening brengen die voorafgaand kenbaar zijn gemaakt aan de klant.

 

ARTIKEL 14 – KLACHTEN
 1. NOYA NOIR beschikt over een voldoende bekendgemaakte geschillenprocedure en handelt elke klacht af met inachtneming van betreffende procedure.
 2. Klanten over de uitvoering van de overeenkomst moeten volledig en helder toegelicht worden en binnen een redelijke termijn ingediend worden nadat de klant de gebreken heeft opgemerkt.
 3. De klachten ingediend bij NOYA NOIR worden binnen veertien dagen beantwoord vanaf de dag van ontvangst. Indien een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd heeft, zal NOYA NOIR de klant hiervan op de hoogte brengen binnen veertien dagen na ontvangst van de klacht. NOYA NOIR zal hierbij aangeven binnen welke termijn de klant een meer gedetailleerd antwoord kan verwachten.

 

ARTIKEL 15 – GESCHILLEN

Op alle overeenkomsten tussen NOYA NOIR en haar klanten waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, is Nederlands recht van toepassing.

Updating…
 • Geen producten in de winkelwagen.